Wetstuff

Wetstuff

2009-11-16

"Noter fra møde i NFIA’s tekniske komité"

NFIA

Noter fra møde i NFIA’s tekniske komité

Afholdt i Lübeck den 14. november 2009

I forbindelse med NFIA`s efterårsmøde blev der sideløbende afholdt møde i Teknisk Komité og nedenstående emner blev behandlet og efterfølgende fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Dette er ikke det officielle referat, men alene en forhåndsorientering om de væsentligste emner. Når det officielle referat er færdigt, vil regelfortolkninger være tilgængelige på NFIA’s hjemmeside.

Udskiftning af rorsmand under et stævne

Der er ikke noget i NFIA´s regler, der forbyder udskiftning af rorsmand under en kapsejlads. Reglerne herfor er fastlagt i Notice of Race eller Sailing Instructions.

Elektrisk udstyr ombord under kapsejlads. Regel 8.50

Regel 8.50 blev fortolket således at enhver art af GPS modtagere ombord ikke er tilladt. Elektronisk kompas er tilladt.

Måling af fok. Bestemmelse at midtlængde

Der skal i dag bruges aktuelle forligs-og agterligslængder til bestemmelse af midtlængde. Der arbejdes på en regelændring, hvor midtlængde defineres ud fra fokkens maks. mål. Samtidig indføres begrænsninger på hvor meget nedhæng der må være ved sejlets hals- og skødebarm. Det forventes at den nye regeltekst og tegning er klar om ca. 1 år, men den vil først være gældende, når nuværende regler ændres (31.12.2012).

Hækstagshal ført under dæk

Tilladt.

Fokkeskødning ført under dæk

Tilladt, med den begrænsning, at der ikke må laves væsentlige huller i dæk eller overbygning. Et eksempel der anses for tilladt er et barberhal til fokken, der er ført igennem ruftaget via et lille skivgat. Emnet er under observation, og det kan komme på tale at definere maks. størrelser på gennemføringer. Hav altid opmærksomhed på regel 1.11, hvis du har planer om sådanne anordninger

Stage i kulfiber mv.

Det blev vedtaget, at arbejde for en regelændring, der gør materialer til stagen fri. Det betyder at en stage af kulfiber kan blive tilladt efter 31.12 2012.

Regel 13.20

Regel 13.20 blev fortolket således at det er tilladt at holde fast i bådens normale udstyr i normal position. Det vil sige at det er tilladt at holde fast i skøder, trimliner, løjgang m.v., der er i normal position. Det væsentlige er at midten af låret ikke må være udenfor sheerline. NB! Det gælder også på læns.

Et eksempel på udstyr, der ikke er i normal position er en løftestrop, der bruges til at holde fast i på kryds. Dette er således ikke tilladt.

Vejledning til kompensationsvægte

En vejledning til placering af kompensationsvægte er under udarbejdelse og kommer på NFIA´s hjemmeside. Den vil erstatte den danske udgave, der findes på vores hjemmeside.

Størrelse på vinduer i sejl

Det blev vedtaget at arbejde på en regelændring, der vil tillade større og flere vinduer i sejlene. Det forventes at den nye regeltekst og tegning er klar om ca. 1 år, men den vil først være gældende når nuværende regler ændres (31.12.2012).

Mastens diameter ved dæksgennemføring

En svensk kontrolmåling har vist at mange træmaster ikke overholder minimumsmålet på 100mm ved dæksgennemføringen. Emnet vil være i fokus ved kommende sejladser i 2010, og der udsendes en advarsel fra NFIA. Så brug vinteren til at kontrollere din mast. Det er tilladt at udbedre evt. slitage med glasfiber. Kontroller samtidig at mastehullet overholder maks. målet på 120mm.

14.11.2009
Per Jørgensen0 kommentarer: